PROGRAM SARINGAN PRIHATIN (PSP) PERKESO - PENDAFTARAN / REGISTRATION

Adalah dimaklumkan bahawa Program Saringan Prihatin (PSP) PERKESO kini akan memberikan tumpuan dan keutamaan kepada saringan Covid-19 melibatkan pekerja-pekerja asing di dalam sektor pembinaan dan kawalan keselamatan yang beroperasi di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terlebih dahulu.

Sehubungan itu, semua temujanji yang telah dibuat dengan penyedia perkhidmatan PSP PERKESO adalah ditangguhkan sehingga dimaklumkan kemudian. Mulai 14hb Mei 2020, saringan hanya akan dibuat berdasarkan temujanji yang diatur oleh syarikat pembinaan dan kawalan keselamatan yang beroperasi di negeri Selangor dan W.P. Kuala Lumpur dengan penyedia perkhidmatan PSP PERKESO yang dilantik. Saringan boleh dijalankan sama ada di tempat kerja atau di premis penyedia perkhidmatan.

Perubahan ini adalah selaras dengan arahan terkini Kerajaan yang memberi fokus saringan Covid-19 kepada pekerja-pekerja asing di dalam sektor pembinaan dan kawalan keselamatan yang beroperasi di Negeri Selangor dan W.P. Kuala Lumpur terlebih dahulu.

MAKLUMAT MAJIKAN / EMPLOYER DETAILS

* Sila dapatkan maklumat Kod Majikan PERKESO daripada majikan anda.

* Please get your PERKESO Employer Code information from your employer.

MAKLUMAT PERIBADI / PERSONAL INFORMATION

Seperti dalam No. Kad Pengenalan Diri untuk rakyat Malaysia atau Passport bagi warga negara asing. As in your Malaysian Identification Card for Malaysian and your Passport for foreigners.

Sila masukkan Nombor Kad Pengenalan anda.

Please enter your Passport Number.

SEJARAH PERJALANAN & KONTAK RAPAT / TRAVEL HISTORY & CONTACT HISTORY

1) Adakah anda berkunjung ke luar negara dalam tempoh 14 hari lepas? / Have you travelled to any country outside Malaysia for the past 14 days?

2) Adakah anda mempunyai pendedahan kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari lepas? (kontak rapat bermaksud tinggal serumah, sejarah perjalanan bersama, bekerja bersama dalam jarak dekat) / Have you had any close contact with positive COVID-19 patient in the last 14 days? (Close contact means living together in the same household, travelling together or working together in close proximity) 

3) Adakah anda pernah menghadiri perhimpunan yang disyaki atau positif COVID-19? (contoh: tempat beribadah, majlis keagamaan & kenduri kahwin) / Have you attended any mass gathering which was reported as having suspected or confirmed cases of COVID-19? (e.g: places of worship & weddings)

DEKLARASI / DECLARATION

"Saya mengakui semua perkara di atas adalah benar dan betul. Dengan menyerahkan borang perisytiharan ini, saya bersetuju untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi, pergerakan, orang berhubungan rapat dan kesihatan saya di atas oleh PERKESO, Klinik HSP & PSP dan pihak lain yang dibenarkan oleh pihak PERKESO untuk tujuan pemeriksaan Covid 19 dan untuk langkah berjaga-jaga terhadap tujuan Penyakit Pernafasan Akut Covid-19. Saya hendaklah tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang terhadap PERKESO, HSP & PSP dan pihak lain yang diberi kuasa oleh PERKESO sekiranya data peribadi saya digunakan bagi apa-apa sahaja tujuan oleh mana-mana pihak lain atau didedahkan atas apa-apa maksud kepada pihak umum tanpa kebenaran bertulis PERKESO."

"I declare all the above to be true and correct. By submitting this declaration form, I agree to the collection, use and disclosure of my personal, movement, close contact persons and health information above by PERKESO, HSP & PSP Clinic and other authorised parties by PERKESO for the Covid 19 screening purposes and for precautionary measure against Covid-19 Acute Respiratory Disease purposes. I shall not take any legal actions against PERKESO, HSP & PSP clinic and other authorised parties by PERKESO if my personal data being used for any purpose by any parties or disclosure by any parties for whatsoever reason to public without written approval from PERKESO."

Captcha
Anda akan menerima satu email setelah anda menghantar permohonan ini untuk mengesahkan alamat emel anda adalah benar.

You will receive an email once registration submitted to confirm the email address is valid.